Shares / Dividends and Bonus Shares

 

YEAR
BONUS SHARES
DIVIDENDS
1990
%50
% 12
1994
 
% 43,5
1995
 
% 668,8
1996
 
% 640
1997
 
%985
1998
% 3800
% 6
1999
 
% 12,5
2001
%50
-
2010 % 388 -
2011  

GROSS   %5,58

NET       %4,743

2013  

GROSS   %4,7

NET       %3,995

2016 %50 -