İklim ve Çevre

İklim ve Çevre

Sürdürülebilir bir gelecek için katma değer üretiyoruz.

Tüm faaliyetlerimizde önceliğimiz çevreyi korumak; bu kapsamda iklim değişikliğiyle mücadeleye özel önem atfediyor, operasyonlarımızın çevresel etkilerini yönetiyoruz. Sürdürülebilirlik ilkelerimiz doğrultusundaki yaklaşımlarımız; kaynakların optimum kullanımı, enerji verimliliği, temiz enerji kaynaklarına yönelim, bütünsel ve önleyici çevre stratejisiyle çevresel etkilerin minimize edilmesi etrafında şekilleniyor. Katma değer üretecek Ar-Ge projelerine, sürdürülebilir teknolojilere ve çevre yatırımlarına odaklanıyoruz.

Verimli Çevre ve Atık Yönetimi

Çevre alanındaki faaliyetlerimizi ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi’ni içine alan ve toplamda yedi kalite sisteminden oluşan Entegre Yönetim Sistemi doğrultusunda yürütüyoruz. Çevresel performans göstergeleriyle sürekli iyileştirmeyi hedefleyerek yasal yükümlülüklerin ötesine geçme motivasyonumuz tüm çalışmalarımızı yönlendiriyor. Tedarik zincirimizin tümünde döngüsel ekonomiye, doğal kaynakların korunmasına, biyoçeşitliliğe değer veriyoruz, sıfır atık prensibini benimsiyoruz.

Bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz çalışmalar; ölçüm ve analizlerle alıcı ortama olan etki kontrolü, su ve atık su analizleri, emisyon ölçümleri, atık yönetimi, deniz kirliliğinin kontrolü, çevre etki boyut değerlendirme analizlerinin sürekli olarak gözden geçirilmesi, atık su arıtma tesisi ve tehlikeli atık yakma tesisinin verimli ve etkin çalıştırılması, kimyasalların yönetimi, sera gazı emisyonlarının takibi.

İzmir Ekonomi Üniversitesi ile başlattığımız ACN (Acrylonitrile) ve C4 ürünlerinin Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA) Projesi ile üretim sürecimizin sürdürülebilirliğini artırıyoruz. STAR Rafineri’ye ham petrolün girişinden Petkim’e naftanın aktarımına kadarki süreçte oluşan karbon ayak izi, su tüketimi ve asitifikasyon gibi çevresel etkileri hesaplıyoruz.

Proje, Petkim’in sürdürülebilirlik açısından müşteri beklentilerini karşılamasına katkı sağlıyor. Ayrıca üretim süreçlerinde verimliliğin artırılması, çevresel etkilerin azaltılması ve önümüzdeki dönemde gerçekleşecek Sınırda Karbon Düzenlemesi’ne hazırlıklı olmak açısından önem taşıyor.

Sürdürülebilirlik hedeflerimiz doğrultusunda yaptığımız çalışmalarla 2021’de dünyanın önde gelen kurumlarının, bağımsız denetçi kuruluş tarafından ‘Çevre, Sosyal ve Yönetişim’ başlıklarında değerlendirildiği ‘ESG Derecelendirmesi’nde 206 şirket arasında 8’inci sırada yer aldık. Ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan ‘Sıfır Atık Belgesi’ almaya hak kazandık. Çevresel kirliliği azaltma, enerji verimliliğini artırma, atık geri kazanımı sağlama ve iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarında sürekliliği temin etmeyi hedefleyen ‘Yeşil Liman’ sertifikasına sahibiz.

Tüm faaliyetlerimizin çevre boyut ve etkileri değerlendiriliyor, bu değerlendirmeler kapsamında çevresel performansımızı artırmak üzere aksiyon planları oluşturuyoruz. Şirketimiz bünyesinde çevre kültürünü geliştiriyor, farkındalığı artırmak için çalışıyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz bölgeler başta olmak üzere ağaçlandırma çalışmaları gerçekleştiriyoruz.

Petkim bünyesinde, sera gazı ve kirletici hava emisyonlarını en aza indirgemek ve hava kalitesini artırmak için; düzenli gözlem, raporlama ve hesap yapıyoruz. Buna göre 2035 yılında Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonlarımızda %40 CO2 azaltımı ve 2050 yılı itibarıyla NET SIFIR emisyon hedefliyoruz. Ayrıca rüzgâr enerjisi santraline yönelik yatırımlarımızla, elektrik üretiminde yenilenebilir enerji kaynak kullanımını artırmayı amaçlıyoruz.

Enerji Yönetimi

Petrokimya sektörü, yüksek düzeyde enerjiye gereksinim duyan ve enerji tüketimi de yüksek olan endüstri kollarından birini oluşturuyor. Bu nedenle süreçlerin tümüne yayılacak enerji verimliliği çalışmaları ciddi önem arz ediyor. Petkim’de kaynaklarımızı verimli kullanmak adına ISO 5001:2018 standartlarını takip ettiğimiz Enerji Yönetimi kapsamında ‘Enerji Verimliliği’ çalışmalarını sistematik bir şekilde yürütüyoruz; her yıl artı değeri olan projeleri hayata geçiriyor, bu projelerin saha geneline yayılmasını sağlıyoruz.

Enerji sarfiyatının yönetilmesi ve minimum enerji maliyetiyle uzun vadeli, sürdürülebilir ve güvenli üretim yolları için gerekli iyileştirmeleri yapmayı sürdürüyoruz. Düzenli iç denetimleri gerçekleştiriyoruz.

2022 yılında da geliştirdiğimiz 4 adet VAP (Verimlilik Artırıcı Projeler) için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yaklaşık 900 bin TL nakit hibe desteği aldık. 31 Mart 2022’de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı nezdinde 2 yeni VAP (Verimlilik Artırıcı Projeler) için daha başvurularımızı gerçekleştirdik. Bakanlık tarafından 27 Temmuz 2022’de sahada ön incelemesi yapılan bu iki projemizin saha uygulama aşamasına geçilmesinin uygunluğuna karar verildi. Projelerin hayata geçirilmesi amacıyla Petkim için yaklaşık 2,8 Milyon TL nakit hibe desteği sağlanacağı öngörülüyor.

Sektördeki öncü pozisyonumuzu, yenilenebilir enerji geçişine yönelik aldığımız aksiyonlarla sağlamlaştırmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda Petkim GCC (Global Carbon Council) Sertifikalandırma Projesi’ni hayata geçirdik. Projedeki öncelikli amacımız Petkim Rüzgâr Enerji Santrali’mizin (RES) yenilenebilir enerji üretiminde yarattığı etkiyi daha geniş çevrelere yaymak. Bu doğrultuda projenin sağladığı sera gazı emisyon azaltımını uluslararası ölçekte belgelemek için Küresel Karbon Konseyi (“GCC”), Gönüllü Emisyon Azaltma Sertifikasyon süreci kapsamında yürütülen çalışmalara destek veriyoruz.

Karbonsuz ve sürdürülebilir bir geleceğe güçlü adımlarla ilerliyoruz. Sürdürülebilirlik stratejimiz odağında 2022 yılında toplamda 24 adet projeye hayat verdik. Projelerimiz sayesinde 48 bin ton CO2 emisyon kazanımı ve 32 bin ton su tasarrufu sağladık.

SOCAR Türkiye çatısı altındaki paydaşlarımızdan STAR Rafineri ile güçlerimizi birleştiriyoruz. Petkim Enerji Üretim kompleksinde yer alan kojenerasyon tesisimizin STAR Rafineri ile entegre bir yapıda çalışmasına yönelik Petrokimya Rafineri Enerji Entegrasyonu Projesi’ni hayata geçirdik. Bu sayede maliyetlerimizi önemli ölçüde azaltarak kaliteli üretim, verimlilik, ham madde arz güvenliği sağlıyoruz. Projemiz Kojenerasyon Tesisi Özel Ödülü 9. ICCI Enerji Ödülleri’nde “Kojenerasyon Tesisi Özel Ödülü”ne layık görüldü. Biz ise enerji verimliliği alanında tüm sektöre ilham olmanın gururunu yaşadık. “Enerjimiz Gelecek için” diyeceğimiz yeni projeler geliştirmeye devam edeceğiz.

Biyolojik Çeşitlilik

Biyolojik çeşitlilik; ekosistemlerin, genlerin ve türlerin çeşitliliğini ve bunları destekleyen ekolojik uygulamaları içeren, dünya üzerindeki yaşam çeşitliliğini ifade eder. Ekosistemlerdeki doğal çeşitliliğin, dünya üzerindeki tüm yaşamın devamlılığı ve sürdürülebilir kalkınma için ne kadar önemli bir rol oynadığının farkındayız.

Bu kapsamda, 2021 yılında “SOCAR Türkiye’nin Biyolojik Çeşitlilik Konusundaki Konumu” dokümanını yayımladık. Biyolojik çeşitlilik politikasında taahhüt ettiğimiz üzere, Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Özel Endüstri Bölgesi’nde, yerel ve uluslararası uzmanların katılımı ile kara ve deniz ortamında biyolojik çeşitlilik incelemeleri yapıldı ve Biyolojik Çeşitlilik Değerlendirme Raporu hazırlandı.

Saha bulgularının değerlendirilmesi sonucunda, yerel ekosistemler ve biyolojik çeşitlilik üzerine önemli potansiyel etkilerin mevcut olduğu alanlar için SOCAR Türkiye Biyolojik Çeşitlilik Eylem Planı hazırlandı.

SOCAR Türkiye olarak, biyolojik çeşitliliği korumanın ortak sorumluğumuz olduğuna inanıyoruz. Bu sebeple endüstriyel faaliyetlerimize paralel olarak, faaliyet gösterdiğimiz bölgelerde biyolojik çeşitliliğin korunması için eylem planımızla uyumlu aksiyonları almaya devam ediyoruz.

2023 yılı Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Enerji Verimliliği Çalışmaları

Rafineri ve Petrokimya İş Birimi’nde, enerji faaliyetlerimizde doğal çevremizi korumaya odaklanarak ve minimum çevresel etki ile sera gazı emisyonunu azaltarak, insana ve çevreye saygıyı esas alıyoruz. Bu kapsamda atıklar azaltılarak geri dönüşüm oranını artırıyoruz. Doğal kaynakların kullanımını azaltıyor, her noktada proaktif yönetim benimsiyor, sürdürülebilir bir gelişme ve büyüme politikasıyla yerli ve yenilenebilir kaynaklara öncelik veriyoruz.

Teknolojik, ekonomik, sosyal ve çevresel faktörleri optimize eden bir enerji stratejisi ile enerji arz talep dengesi oluşturuyor, hammadde, ürün ve hizmetler enerji verimliliği etkin şekilde tedarik edilip kullanıyor, tesis, sistem ve süreçlerimizin tasarımında enerji performansı göz önünde bulunduruyoruz.

Başarılı bir stratejik enerji yönetimi planı ile, enerji kullanıcılarıyla uzun vadeli ilişkiler kurup kalıcı enerji tasarrufları hedeflenirken, belirlenen hedefler, ilerlemeler ve sonuçlar raporlanıyor. Etkin bir planlama ile enerji verimliliğinin sürekli iyileştirilmesi ve sürdürülebilirliği sağlanıyor, bu sayede enerji maliyetleri azaltılıyor.

Sürdürülebilirlik hedefini Petkim ve STAR Rafineri bünyesinde gerçekleştirmek üzere çözümün bir parçası olan tüm disiplinlerin ortak çalışması sonucunda, 40 adet yatırımlı ve yatırımsız enerji verimliliği projesiyle 2023 yılında 650.000 Gcal/yıl ve buna karşılık gelen 160.000 te CO2/yıl tasarruf sağlanması planlanıyor.