İnsan ve Toplum

İnsan ve Toplum

Kendimizi; paydaşlarımıza, müşterilerimize, iş arkadaşlarımıza ve topluma karşı sorumlu tutuyoruz.

İnsan Hakları

Faaliyetlerimizden doğan çevresel etkileri en aza indirgemek ve çevreye katkı sağlamak, her zaman insanı merkeze alan bir duyarlılıkla hareket etmek, sosyal sorumluluk projeleriyle topluma katkı sağlamak adına, özveri ve kararlılıkla sürdürülebilirlik kavramını tüm yönleriyle içselleştiriyoruz. Sorumlu işveren kimliğimizle, değer zincirimizin ve iş süreçlerimizin tümünde insan haklarını rehber alıyoruz.

Bu doğrultuda insan haklarını koruyup geliştirmenin yanında eşit, adil, sosyal açıdan kapsayıcı, çeşitliliği önceleyen bir yaklaşımla hareket ediyoruz. Din, dil, ırk, etnik köken, cinsel oryantasyon, kısacası bireylerin doğuştan elde ettiği hiçbir nitelikten ötürü farklı muamele yapmıyor, her türlü ayrımcılığın engellenmesine yönelik sıkı tedbirler uyguluyoruz; ayrımcılık olarak nitelendirilebilecek herhangi bir davranışı hoş görmüyoruz. Çeşitlilik ve kapsayıcılık temelli politikalarımız ile Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri (Women’s Empowerment Principles-WEPs) doğrultusunda katılımcı bir iş ortamı oluşturuyoruz.

İnsan haklarına saygı gösteren, hiçbir şekilde ayrımcılık yapmayan ve çalışanlarına eşit fırsatlar sağlayan tedarikçilerle çalışmayı amaçlıyoruz. Faaliyetlerimizin sonucu olarak itibara negatif etki edecek insan hakları ihlalleri yaşanmaması adına gerekli yönetişim mekanizmaları kuruyoruz.

Başta Türkiye Cumhuriyeti Anayasası olmak üzere, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) sözleşmelerinde belirtilen ilkeleri kurumsal değerlerimizin temel taşları kabul ediyoruz. Uluslararası ölçekte kabul gören insan hakları uygulamalarını destekliyoruz.

Sosyal Sorumluluk

Toplumsal ve ekonomik gelişimi çok yönlü bir yaklaşımla desteklemeye önem atfediyoruz. Sosyal sorumluluk projeleriyle faaliyet gösterdiğimiz bölgeler başta olmak üzere ulusal çapta toplumsal kalkınmaya destek veriyor, toplum için artı değer yaratıyoruz. Çevre, spor, eğitim ve sağlık alanlarında fayda odaklı projeler yürütüyoruz. İhtiyaçlar doğrultusunda kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerle iş birliği yaparak toplumsal projeleri hayata geçiriyoruz.

Bu kapsamda İSG-Ç Departmanımız ile Aliağa Atatürk Ortaokulu ve Aliağa Gazi İlkokulu’ndaki öğrencilere iş sağlığı, güvenliği ve çevre konularında farkındalık eğitimleri verdik. Eğitimlerde biyoçeşitliliğin sürdürülebilirlik açısından önemini vurguladık.

Acil durum tepki eğitimleriyle öğrencilere, gündelik yaşamda karşılaşılabilecek kazalar ve doğal afetlerle ilgili bilgiler verdik. Böylelikle kazaların önlenmesi ve olası afet durumlarında nasıl davranılması gerektiği hakkında toplumsal farkındalık kazandırdık.

SOCAR Türkiye çalışanlarının iradesiyle başlatılan, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı rehber alan SOCAR Gönüllüleri’nde aktif olarak yer alıyoruz. Çalışanlarımızın gönüllü katılım ve destek sunduğu bu platformla eğitim, çevre, sağlık, spor, hayvanları koruma ve sosyal konularda sosyal sorumluluk faaliyetlerini ve projeleri hayata geçiriyoruz. Topluma fayda sağlayan iş birlikleri yaratıyoruz.

Halen devam eden sosyal sorumluluk faaliyetlerimizi incelemek için tıklayın.

Çalışan Gelişimi

Petkim’de her bir çalışanımızın, şirketi geleceğe taşıyacak etki ve öneme sahip olduğuna inanıyoruz, insan kaynağını en önemli varlığımız olarak kabul ediyoruz. Bu nedenle insan kaynakları politikamızda şu unsurlara önem veriyoruz: Etik değerlerin var olduğu, güvenli, adil ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak; motivasyonu ve çalışan bağlılığını yüksek tutan uygulamaları hayata geçirmek, sadece nitelikli iş gücünü tercih etmekle kalmayıp, onların da ilk tercihi olmak ve böyle kalmak.

‘Doğru pozisyona doğru aday’ prensibini benimserken insan kaynakları uygulamalarımızı da çalışanlarımızın ihtiyaçlarına ve güncel yaklaşımlara dayanarak belirlediğimiz Yetenek Yönetimi Sistemi doğrultusunda dijital ortamda yönetiyoruz. Bu sistemle çalışanlarımızın potansiyellerini gerçekleştirmelerini sağlıyor, kariyer gelişimlerini destekliyoruz. Onların gelişimi ve yüksek motivasyonu için fırsatlar sunuyoruz.

Mesleki gelişim kadar farklı bakış açıları kazanmaları ve vizyonlarını genişletmeleri için de çalışanlarımızı teşvik ediyoruz. İhtiyaç duyabilecekleri donanımları sağlayacak mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri planlıyoruz. Pandemi nedeniyle çalışanlarımıza her alanda destek sağlamak üzere oluşturduğumuz altyapı ve içerik havuzunu geliştirmeye hız kesmeden devam ediyoruz. İş birliğini, çalışma barışını ve uyumunu sağlamak, çalışanlarımızın haklarını ve çıkarlarını gözetmek üzere temsilciler kanalıyla düzenli görüşmeler gerçekleştiriyoruz.